تعرفه آگهی ها

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
3,000
6,000
9,000
12,000
 
تک ستاره
4,000
8,000
12,000
16,000
 
دو ستاره
5,000
10,000
15,000
20,000
 
سه ستاره
6,000
12,000
18,000
24,000
 
چهار ستاره
7,000
14,000
21,000
28,000
 
پنج ستاره
8,000
16,000
24,000
32,000
 
شش ستاره
9,000
18,000
27,000
34,000
 
هفت ستاره
10,000
20,000
30,000
40,000
 
 
برای هر کاربر امکان ثبت 4 آگهی رایگان وجود دارد.